Struktura

Struktura organizacyjna Klastra Smart IT składa się z następujących organów:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Klastra Smart IT wchodzą wyłącznie osoby powołane i odwoływane samodzielnie i niezależnie przez Podmioty Założycielskie Klastra. Każdy Podmiot Założycielski Klastra deleguje do Rady Nadzorczej jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym głosem. Do zadań Rady Nadzorczej Klastra Smart IT należy nadzorowanie jego działalności realizowanej przez Zarząd Klastra. Uchwały Rady Nadzorczej Klastra Smart IT podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Obrady Rady Nadzorczej Klastra prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany przez Radę Nadzorczą Klastra spośród członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany na czas nieokreślony i pełni funkcję aż do odwołania.

Zarząd

Zarząd Klastra Smart IT jest powoływany przez Radę Nadzorczą Klastra w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony,a każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić do Zarządu Klastra jednego kandydata. Zarząd jest jedno- lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu wybiera spośród swego grona Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego powołany Członek Zarządu pełni automatycznie funkcję Prezesa Zarządu. Raz w roku Zarząd Klastra Smart IT składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej Klastra ze swojej działalności, w terminie do 30 czerwca po każdym roku sprawozdawczym. Zarząd może pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie w zależności od obciążenia pracą i możliwości finansowych Klastra. O sposobie wynagradzania Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. Decyzje Zarząd Klastra Smart IT podejmuje zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Klastra Smart IT jest powoływana na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. Każdy członek Rady Nadzorczej Klastra może zgłosić do Rady Naukowej Klastra dowolną ilość kandydatów. Rada Naukowa jest jedno- lub wieloosobowa. Członkowie Rady Naukowej są wybierani przez Radę Nadzorczą Klastra Smart IT w głosowaniu tajnym. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej Klastra Smart IT i Zarządu Klastra Smart IT.

Rada Programowa

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Zarządu Klastra Smart IT. Radę Programową tworzą przedstawiciele członków Klastra, gdzie każdy członek deleguje do Rady Programowej jednego przedstawiciela.