Dołącz do nas

Procedura przystąpienia do Konsorcjum Klastra Smart IT

Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty prawne, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia, które chciałyby przystąpić do Klastra Smart IT. Procedura przyjęcia nowych członków wygląda następująco:

 1. Podmioty chcące przystąpić do Klastra Smart IT powinny zapoznać się z działalnością Konsorcjum, opisaną na stronie internetowej www.greenpl.org.

 2. Wypełniając formularz dostępny pod adresem www.it.greenpl.org/wspolpraca, zainteresowany podmiot powinien zgłosić swoją chęć uczestnictwa w Klastrze Smart IT. Powinien opisać rodzaj prowadzonej przez siebie działalności oraz podać, w jakim zakresie chciałby uczestniczyć w realizowanych projektach.

 3. Po zatwierdzeniu formularza na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia.

 4. Po otrzymaniu przez Konsorcjum zgłoszenia Zarząd Klastra Smart IT zweryfikuje jakość i wielkość prowadzonej przez podmiot działalności oraz jej zbieżność z celami statutowymi Konsorcjum. W przypadku pozytywnej decyzji na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja o kontynuowaniu procedury przystępowania do Klastra Smart IT.

 5. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem kontynuowania procedury, wyślemy Państwu  „Deklarację przystąpienia do Klastra Smart IT” wraz z umową dostępną poniżej oraz oświadczenie o niezależności w stosunku do innych członków konsorcjum.

 6. Deklarację i oświadczenie należy wypełnić, czytelnie podpisać i parafować wszystkie ich strony.

 7. Podpisaną deklarację i oświadczenie należy zeskanować do formatu jpg/tif/gif/pdf oraz dołączyć do nich dokumenty rejestrowe np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie te dokumenty należy przesłać elektronicznie, poprzez: www.it.greenpl.org/wspolpraca

 8. Oryginał deklaracji oraz oświadczenia, podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby:

  Klaster Smart IT

  Aleja Niepodległości 18

  02-653 Warszawa

 9. Po otrzymaniu dokumentów zostanie zwołane posiedzenie Zarządu Klastra Smart IT, które w głosowaniu podejmie uchwałę o przyjęciu zgłoszenia uczestnika.

 10. Zgłaszający staje się członkiem Klastra Smart IT z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

 11. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu nowego uczestnika do Klastra Smart IT uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną oraz zostanie do niego przesłane potwierdzenie przystąpienia do Klastra Smart IT.